Cenzura prewencyjna – KWW Jacka Wiśniowskiego ZGODA BUDUJE [AKTUALIZACJA 21-02-2024]

lut 19, 2024 | 5 Komentarze

W obliczu nadchodzących wyborów, postanowiliśmy bezpośrednio zwrócić się do Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego, Jacka Wiśniowskiego, ubiegającego się o reelekcję, z pytaniem o konkretne punkty jego programu wyborczego. Nasze zapytanie zamieściliśmy w formie komentarza na FB. Nasza intencja była jasna – pragnęliśmy uzyskać więcej informacji na temat zapowiadanych inicjatyw, aby lepiej zrozumieć wizję rozwoju naszego miasta przedstawianą przez obecnego burmistrza.
Reakcja, której doświadczyliśmy, była jednak daleka od oczekiwanej. Zamiast odpowiedzi, nasz komentarz został usunięty, a nasze konto zablokowane. Ta sytuacja stanowi przykład działania, które można by określić mianem prewencyjnej cenzury. Zamiast otwartego dialogu i możliwości zadawania pytań, napotkaliśmy mur milczenia i wykluczenia.
Takie działanie rzuca cień na hasło „Zgoda Buduje”, które Burmistrz Wiśniowski często podkreśla jako fundament swojego podejścia do zarządzania miastem. Zgoda i budowanie wspólnoty powinny opierać się na otwartości, transparentności i gotowości do dyskusji – nawet jeśli pytania są niewygodne. Usunięcie posta i zablokowanie naszego konta świadczy o braku gotowości do podjęcia konstruktywnego dialogu, co budzi pytania o rzeczywiste zaangażowanie w wartości demokratyczne i prawo mieszkańców do informacji.
Pytania były następujące:
 1. W zakresie głębokiej termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 1, Lidzbarskiego Domu Kultury oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
  • Jakie cele szczegółowe stawia Pan w kontekście głębokiej termomodernizacji wymienionych obiektów?
  • Z jakich źródeł finansowania zamierza Pan czerpać środki na realizację tych inwestycji?
  • Jaki jest przewidziany przez Pana harmonogram realizacji tych projektów?
 2. Dotyczące budowy lodowiska i boiska ze sztuczną nawierzchnią:
  • Proszę o podanie lokalizacji przewidzianych na budowę nowego lodowiska oraz boiska ze sztuczną nawierzchnią.
  • Jakie są przewidywane przez Pana koszty budowy tych obiektów oraz źródła ich finansowania?
  • W jaki sposób, według Pana, obiekty te wpłyną na rozwój sportu i rekreacji w mieście Lidzbark Warmiński?
 3. Odnoszące się do uzbrojenia stref inwestycyjnych:
  • Jakie działania obejmuje planowane przez Pana dalsze uzbrojenie stref inwestycyjnych?
  • Jakie korzyści dla miasta i jego mieszkańców przyniesie rozwój tych stref, według Pana oceny?
  • Czy istnieją firmy, które już wyraziły zainteresowanie inwestycjami w tych strefach?
 4. W kwestii rozwoju strefy uzdrowiskowej poprzez tworzenie szpitali i przychodni:
  • Jakie nowe obiekty medyczne planuje Pan zbudować w ramach strefy uzdrowiskowej?
  • Jakie specjalizacje będą mieć priorytet w nowo tworzonych placówkach zdrowotnych?
  • W jaki sposób finansowanie tych projektów wpłynie na dostępność i jakość opieki zdrowotnej dla mieszkańców Lidzbarka Warmińskiego?
 5. W kontekście poprawy bezpieczeństwa i świadczenia usług na rzecz osób starszych:
  • Jakie konkretne działania planuje Pan podjąć w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Lidzbarka Warmińskiego?
  • Jakie usługi na rzecz osób starszych zostaną wprowadzone lub rozszerzone?
  • Jakie plany ma Pan odnośnie współpracy z organizacjami pozarządowymi w tym obszarze?
 6. Wsparcie dla młodych ludzi i ich przedsiębiorczości:
  • Jakie programy wsparcia dla młodych ludzi i ich przedsiębiorczości zamierza Pan wprowadzić?
  •  W jaki sposób planuje Pan angażować młodzież w życie miasta i procesy decyzyjne?
 7. Stabilizacja finansów miasta:
  • Jakie kroki zamierza Pan podjąć w celu zapewnienia stabilizacji finansowej miasta?
  • W jaki sposób planowane inwestycje zostaną zbilansowane z koniecznością zachowania zdrowych finansów publicznychA

 

M. Matejewski

 

Aktualizacja 21-02-2024

Burmistrz odpowiedział na nasze pytania bezpośrednio na naszym profilu FB.

Poniżej pełna odpowiedź.

Okiem Obywatela wasze pytania nie dotarły do mnie więc nie mogłem odnieść się do nich co po odczytaniu w dniu dzisiejszym czynie:Tak po kolei 1. Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej tj. Szkoła Podstawowa nr 1 już od roku trwają przygotowania do zebrania kompletnej dokumentacji budowlanej i oczekujemy na ogłoszenie konkursów w ramach nowej perspektywy dotacji unijnych w szczególności Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur priorytet 2. Polega ona na wymianie okien i drzwi, docieplenie stropów i wymiana zadaszenia, wymiana instalacji grzewczej i oświetleniowej, zmiana sposobu użytkowania części budynku poprzez dostosowanie części budynku do potrzeb utworzenia oddziału żłobkowego i modernizacja hali sportowej. Wprowadzenie windy osobowej i zmiana ciągów pieszych. Oczywiście w tej realizacji jest szereg wewnętrznych prac budowlanych i modernizacyjnych. Wprowadzenie technologii odzysku ciepła i wentylacji oraz pozyskiwania zielonej energii. Projekt ma pozwolenie na budowę i przygotowujemy dokumentację aplikacyjną ośrodki. LDK – pozyskiwanie środków z Funduszy Spójności i przygotowanie dokumentacji w trakcie. MOPS – środki już pozyskane z Polskiego Ładu a dokumentacja projektowa w trakcie. W obu wypadkach zakres termomodernizacji będzie przewidywał możliwość wymiany instalacji grzewczych i oświetleniowych. Docieplenie stropów i ścian oraz wprowadzenie rekuperacji powietrza i systemów klimatyzacji. Oczywiście zakres przewiduje wymianę okien i ewentualnie drzwi. W obu przypadkach projekt jest w planie lub realizacji. Co do terminów realizacji projektów są to lata 2024 do 2027. Odpowiedź 2. Budowa lodowiska – miejsce obecny sky park i okolice, sztuczna nawierzchnia boiska to obecne boiska trawiaste naturalne przy ulicy Polnej. Koszty przewidywane to około 9 mln zł.. Źródła finansowania 85% źródła dotacji zewnętrznych, FE dla Warmii i Mazur , Programy MInisterialne ( Rządowe) i środki własne . Realizacja tych inwestycji wpłynie na zwiększenie potencjału rozwoju sportu w mieście i spędzenia aktywnego czasu dla samych mieszkańców oraz zwiększy możliwości oferty najmu zarobkowego dla grup zorganizowanych oraz kadry zawodowej sportowców. Oferta aktywności sportowej zwiększy atrakcyjność stref uzdrowiskowych. Strefy inwestycyjne to przede wszystkim przygotowanie ciągów komunikacyjnych z drogi wojewódzkiej 511 w kierunku Górowa Iławeckiego i ulicy Dąbrowskiego. Połączenie obwodnicą ulicy Olsztyńskiej z ulicą Polną w okolicy Ciepłowni Veolii z możliwością połączenia z drogą krajową nr 51 na wysokości Markajm. Przebudowa skrzyżowania ulicy Olsztyńskiej i Dąbrowskiego na skrzyżowaniem z rondem który połączy strefę ekonomiczną. Oczywiście nowe drogi uzbrojone w oświetlenie i ciągi rowerowo piesze i media, Rozwój strefy ekonomicznej da możliwość rozwoju rynku pracy, produkcji zielonej energii, zwiększenie dochodów z opłat lokalnych oraz sprzedaży działek. W tym działaniu zwiększy się popyt na usługi, handel i gastronomię. Zainteresowanie działkami na strefie istnieje choć utworzenie jej i zmiany w planie przestrzennym dobiegły końca w 2023 roku. Obecnie przygotowujemy się do promocji terenów. Co do punktu 4 i strefy uzdrowiskowej. miasto obecnie prowadzi przetarg na budowę obiektów uzdrowiskowo rehabilitacyjnych, Środki finansowe są już pozyskane z Funduszy Rządowych z wkładem własnym. W przyszłości planujemy budowę małego obiektu gastronomiczno informacyjnego przy Pawilonie Zdrowia. Obecnie przez prywatnego inwestora budowny jest Zakład Przyrodoleczniczy na 200 miejsc noclegowych i sprzedane są dwie następne działki pod budowę zakładu leczniczego. Pozostały trzy działki na zabudowę lecznictwa uzdrowiskowego i hoteli. Co do priorytetów lecznictwa uzdrowiskowego to lecznicze i profilaktyka w odniesieniu do:

– chorób układu krążenia;
– chorób narządów ruchu;
– zaburzeń neurologicznych;
– zaburzeń przemiany materii. – leczenie wad postawy u dzieci i młodzieży oraz dorosłych . Już obecnie wpływ tych inwestycji na aspekt zdrowotny naszych mieszkańców ma znaczący. Całorocznie możemy korzystać z dobrodziejstw badań wad postawy, sprzętu rehabilitacyjnego i sportowego, groty solnej, tężni zewnętrznych i wewnętrznych. Niebawem skorzystały z budowanych ośrodków zdrowia i rehabilitacji. Przechodząc do punktu 5 . Bezpieczeństwo – wprowadzenie kamer wizyjnych na wszystkich rondach wyjazdowych z Lidzbarka Warmińskiego. Dalsza współpraca patrolowa Straży Miejskiej z Policją i Strażą Graniczną. Osoby starsze to przede wszystkim utworzenie Domu Seniora przy ulicy Słowackiego. Wprowadzenie bezpłatnych usług opieki i badań osteoroporozy , pomocy psychologicznej, fizjoterapeutycznej, płatnej przez Gminę pomocy sąsiedzkiej. Dalsze aktywne wspieranie Uniwestytetu III Wieku i Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów oraz grup niezorganizowanych. Budowa osiedla dostosowanego dla osób starszych. Organizację pozarządowe to przedewszystkim pomoc finansowa i organizacyjna. Urzad Miasta wspiera ich działania i pomaga w realizacji inicjatyw kulturalnych, sportowych. Integracja Rad MIasta z Radami Seniorów i Młodzieży oraz Grupami Doradczymi Burmistrza. Wszystkie te dzałania są obecnie podjęte i wymagają dalszego rozwoju. Teraz czas na punkt 6 pytania. Oczywiście Młodzież to przyszłość naszego społeczeństwa więć podjąłem i dalej chcę kontunuować dialog z Młodzieżą. Uzupełnianie bazy specjalistycznej w szkołach poprzez udział w projektach dotacyjnych zwiększających możliwość doposarzenia sal w sprzęt nauki przyszłych zawodów. Większa aktywność nowoutworzonej Rady Młodzieży i ich wpływ na działania prorozwojowe miasta. Dalsza rozbudowa aktywności grup zainteresowania w instytucjach kultury. Tworzenie miejsc integracji młodzieży. Tak na koniec tych bardzo trafnych pytań chcę odnieść się do punktu 7 tj. Finansów. Stabilizacja finansów to przede wszystkch szukanie zewnetrznych żódeł finansowania działań prorozwojowych, zmniejszanie kosztów utrzymania infrastruktury publicznej poprzez inwestycje w zieloną energię i termomodernizację obiektów użyteczności publicznej. Stabilne i przewidywalne podatki. Poprzez 9 lat mojego zarządzania Miastem udowodniłem że ta stabilizacja jest na wysokim poziomie pomimo przeciwności inflacyjnych, wojny na Ukrainie, pandemii i zmian podatkowych. Poprzez wykonanie tach licznych inwestycji na łączna kwotę około 300 mln zł. , pozyskaliśmy zewnetrznych środków prawie 200 mln. zł. i tylko zwiekszyliśmy deficyt budżetu miasta o 3,8 mln zł. Inwstycje o których wspomniałem mają w założeniu źródło finansowania zewnetrznego oraz wkładu własnego Gmny Miejskiej. Szanowni Państwo plany o których mówiłem w 2014 i nastepnych latach zostały w 90 % zrealizowane pomimo wielu przeciwności. Co do mojej aktywności na FB to pragnę wyjaśnić , że przy wielu obowiazkach służbowych nie jestem w stanie zauważyć wszystkich pytań i w szczegolności przygotować odpowiedzi. Uważam że czas na wiele z tych pytań był na moich spotkaniach z Mieszkańcami na które serdecznie zapraszalem. Mój dialog często odbywa się na świerzym powietrzy wśód mieszkańców na chodnikach, parkach, skwerach bo tam jestem bardzo często i wiele osób korzystając z tego że mnie spotkało zadaje pytania i wyjaśniam wiele spraw. Liczę że moje wyjaśnienia i informację są satysfakcjonujące. Dziekuję za pytania. Jacek Wiśniowski
5 2 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
5 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments

Nie tylko Pana banuje 😉

Anonimy banujemy tak jak to robi Zdanek

Napisz to na głównej stronie, jesteście przecież transparentni!

A co z osobami niepełnosprawnymi. Nic dla nich. Kino 2 zł zniżki. Śmiech na sali. Basen drogi gdzie w Dobrym Mieście za 5zł.

Pojawiły się odpowiedzi! Zaktualizujecie artykuł???

Ostatnie wpisy